Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

Podle čl. 30 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), vedené společností:

Pragoelast s.r.o.
se sídlem Na Cikánce 2, PSČ 153 02, Praha – Radotín
IČO: 62 95 46 10
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 40230
zastoupená prokuristou RNDr. Leošem Moravcem
(dále jen „Správce“)

  • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
    Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
  • Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování
  • Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

  • Zákazníci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zákazníků.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vyřizováním reklamací zákazníků nebo archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje zákazníků.

  • Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: Obrazové nahrávky bez zvukové stopy.

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru.

Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku).

3. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

4. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

5. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů

a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup ke kamerovému systému: Kamerový systém je instalován v nejvyšších možných místech monitorovaných prostor tak, aby byl co nejvíce ztížen přístup k jednotlivým kamerám. Rozvody kamerového systému jsou vedeny v chráničkách a PVC trubkách. Kamerový systém je periodicky kontrolován pověřenými zaměstnanci Správce.

Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím: Záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Správce. Vstup do místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem.

b) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním osobních údajů

Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Dále jsou prováděny pravidelné kontroly nastavení systému a dodržování interních předpisů Správce.

c) Ochrana před živelnou událostí

Vyjma opatření dle písm. a) a protipožárních opatření nejsou přijata žádná další opatření.

d) Ochrana před útokem zvenčí (např. hackerský útok)

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem, protokolem HTTPS a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany Správcem pověřených osob.

e) Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)

Každý přístup do systému Správce je zaznamenán, přičemž jednotlivé přístupy lze navzájem porovnat (logy). Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.

f) Další opatření

Opatření dle čl. 32 odst. 1 písm. a) až d) Nařízení v individuálních případech, kdy je to v zájmu zajištění dostatečné ochrany osobních údajů žádoucí.

6. Osobité záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Datum
…………………………………………………….

Podpis
………………………………………..

Poslední aktualizace záznamů: 23. 4. 2018

anketa
Jaký segment produktů vás zajímá?
novinky
28052018
NOVÉ DĚTSKÉ MOTIVY NA PRYŽOVÉ DLAŽBĚ
Nově Vám vyrobíme dlažbu s dětskými motivy, můžete vybírat z motivů SEA, JUNGLE, FARM . Vybírat můžete z dlažby EPL 500x500x20 mm a 30 mm a FSPL 500x500x43 mm a z aktuálních vzorů, do budoucna plánujeme i jiné barvy na výběr.     Více informací naleznetezde
04122017
Vánoční odstávka
Vážení zákazníci, jako každý rok má naše společnost vánoční odstávku výroby. Poslední expedicční den je 18.11.2017.V termínu od 19.12. 2017 - 3.1. 2018. Naplno  budeme opět vyrábět od 4.1.2018 Expedice bude otevřena od 3.1. 2016. Všem děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
archiv novinek
Horolezecká stěna v Praze
Dětské hřiště na Harfě
Dětské hřiště Lužiny
Multifunkční sportovní hřiště
Dětské hřiště ve Velké Chuchli
Poslední reference
Po kliknutí na fotografii se dostanete do detailu příslušné reference.
všechny reference